Værdigrundlag

VÆRDIGRUNDLAG

På Poulstrup Friskole bygger vores værdigrundlag på tillid, fællesskab, respekt, ansvar og trivsel, som afspejler sig i dagligdagen i relationen mellem vores lærere, pædagoger, elever og forældre samt i relationen blandt eleverne på tværs af klassetrin. På den måde sikrer vi, at vores elever er glade for at komme i skole og færdes i trygge rammer, hvorfor eleverne har nemmere ved at opnå personlig og faglig udvikling.

Tillid

Fokus på at skabe relationer blandt eleverne, resulterer i tillid på tværs af årgange. Nærværende og ansvarlige lærere, som lytter og handler efter elevens behov, skaber tillid mellem elever og lærere. Gennem tæt dialog mellem forældre og lærere skabes tillid til lærernes dedikation og kompetencer. Tillid mellem lærere og ledelse skaber et positivt arbejdsmiljø. 

Fællesskab

Vi har et inkluderende læringsmiljø, hvor fælles aktiviteter på tværs af årgange fostrer venskab, tryghed og fællesskab. Det opnår vi gennem trivselsgrupper, trivselsdage, klassearrangementer, læsebånd og udenlands-rejser. Fællesskab på tværs af Børnehuset og skolen plejes ligeledes gennem fælles temauger, morgensamling og brobygning.

Respekt

Alle respekterer og efterlever friskolens værdier, hvorfor vi accepterer hinandens forskelligheder og har respekt for det enkelte individ i fællesskabet. Samtidig forventes der, at alle respekterer vores fælles rammer, omgivelser og regler.Ansvar

Vi har et fælles ansvar for skolens positive udvikling. Lærere og ansatte tager ansvar for høj faglig udvikling og inklusion af nyankomne elever, forældre og ansatte. Eleverne har ansvar for egen læring og for at efterleve skolen værdier. Forældrene har ansvar for at eleverne respekterer de voksne og skolens faciliteter. Friskolen tager ligeledes et socialt ansvar.

Trivsel

Når de 4 øvrige værdier efterleves af den enkelte elev, er der et godt afsæt for trivsel. Vi er opmærksomme på, hvordan den enkelte elev trives socialt og har en omfattende anti-mobbe-strategi for at sikre, at alle elever føler sig trygge og er en del af fællesskabet.  Den faglige trivsel er mindst lige så vigtig, hvorfor vi inddrager vores kompetencelærere og ergoterapeut, hvor det er nødvendigt.

Med udgangspunkt i vores værdigrundlag arbejder vi med fokus på faglighed, relation, omtanke og følelse for at give lyst til læring og for at fremme den alsidige personlige udvikling, selvværd og motivation.


Faglighed omfatter den enkelte elevs evne til at søge informationer, håndtere digitale remedier og udfolde sig både sprogligt og kropsligt, hvilket understøttes af tre væsentlige faktorer:

Bevægelse: Vi prioriterer fysisk aktivitet i frikvarteret, da det øger læringspotentialet.

Kost: Vi spiser madpakker i fællesskab for at sikre, at alle får energi tilført kroppen og for at værne om de sociale aspekter og trivsel, der ligger i at spise sammen.

Natur: Som et læringsmiljø og for at nyde frisk luft.


Relation omfatter den enkelte elevs evne til at samarbejde og lede ansvarligt, deltage i relationer og fællesskaber, og at orientere sig socialt og politisk, og derved begå sig i samfundet som hele mennesker.


Omtanke omhandler at have omtanke for sig selv, for andre og for konsekvenser af handlinger, samt at forholde sig til sine kompetencer og at kunne tage andres perspektiver.


Følelse omhandler evnen til at mærke sine egne følelser og lyster, at håndtere og regulere følelser, samt at udtrykke sine følelser.


Høj faglighed betyder hos os, at medarbejderne og ledelsen tager deres opgave alvorligt og sørger for, at medarbejderne er fagligt opdaterede og benytter nye, spændende undervisningsmaterialer og former. Vi vægter forberedelsestid til lærerne højt, således at de har tid til at forberede en undervisning, der tilgodeser den enkelte elev og derigennem sikrer kvalitet i undervisningen. 


Poulstrup Skolevej 1-3

9760 Vrå, Danmark

+45 71 99 71 03